Regulamin Sklepu beloved.com.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze Sklepu beloved.com.pl i w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
 2. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie.
 3. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich użytkowników beloved.com.pl.
 4. Serwis prowadzony jest przez Anna Nowak-Sołtysiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anabelle Anna Nowak-Sołtysiak z siedzibą przy ul. Stanisława Stojałowskiego 17/57, 30-611 Kraków, NIP: 678-289-12-51, REGON: 122-457-452 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwana dalej Anabelle.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.beloved.com.pl/content/2-, a także w formie pliku pdf umożliwiającego pobranie i wielokrotne odtwarzanie przez Uzytkownika, adres: http://www.beloved.com.pl/files/regulamin_pl.pdf
 6. Każdy z Użytkowników może skontaktować się z Anabelle pod adresem: Anabelle Anna Nowak-Sołtysiak, ul. Stojałowskiego 17/57, 30-611 Kraków, pod numerem telefonu - Dział Obsługi Klienta: ,oraz pod adresem e-mail –
 7. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych Anabelle zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Anabelle wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Anabelle lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
 8. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ujawnienia nowej treści Regulaminu w Serwisie i przesłaniu stosownych informacji o zmianie Regulaminu Użytkownikom Zarejestrowanym.
 9. Każdemu Użytkownikowi zarejestrowanemu w przypadku braku akceptacji postanowień nowego Regulaminu służy prawo złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty udostępnienia nowej treści Regulaminu.

Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Sklepu w pełnym zakresie po stronie użytkownika muszą być spełnione określone wymagania techniczne wskazane poniżej:
  1. Minimalne wymagania sprzętowe:
   1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
   2. Pamięć operacyjna: 512MB
   3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
   4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
   5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
   6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  2. Minimalne wymagania oprogramowania:
   1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android,
   2. iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
   3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
   4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
   5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 1. Do rejestracji w Serwisie wymagane jest również posiadanie konta e-mail.
  Anabelle, oświadcza, że na potrzeby badania oglądalności witryn internetowych gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Anabelle, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn Sklepu. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Sklepu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.
  Dane statystyczne Anabelle wykorzystuje się w następujących celach: pomiaru i ulepszania serwisu internetowego.

Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik Sklepu może założyć indywidualne Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w dobrowolne i bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi konta Użytkownika Zarejestrowanego zostaje zawarta z Anabelle z chwilą skutecznego wypełnienia przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia woli utworzenia Konta poprzez naciśnięcie przycisku "Zarejestruj". Użytkownikowi nie wolno przekazywać hasła do Konta w Serwisie osobom trzecim.
 3. Dla świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi polegającej na udostępnieniu zasobów Sklepu w celu ich przeglądania nie jest wymagana rejestracja a Anabelle zobowiązuje się do jej świadczenia za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu wedle wyboru i preferencji użytkownika, który dla wywołania Sklepu wpisał w przeglądarce internetowej nazwę beloved.com.pl.
 4. Warunkiem skorzystania z Sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu: opisem usługi, warunkami, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu jak i dedykowanymi dla danej usługi regulaminami szczególnymi.
 5. W przypadku Usługi polegającej doraźnym na wyświetleniu stron WWW Sklepu, niezwiązanej z rejestracją Użytkownika, Umowa rozwiązuje się w chwili zaprzestania wyświetlania stron WWW Sklepu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi o ograniczonym dostępie rozwiązuje się także w przypadku:
  1. w chwili usunięcia Konta na żądanie Użytkownika.
  2. z upływem czasu, na jaki usługa została udostępniona.
 7. Anabelle ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika zarejestrowanego, za zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie usługi nie może być kontynuowane, lub jest znacznie utrudnione ze względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez użytkownika.
 8. Anabelle ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi o ograniczonym dostępie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika koniecznych do świadczenia usługi.

Własność intelektualna

 1. Sklep zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, logotypy, znaki towarowe, zdjęcia, grafikę.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Anabelle udostępnia na stronach Sklepu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Sklepu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 4. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 5. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Zakup Towarów

 1. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenie, która obowiązywała w chwili złożenia przez użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Anabelle. W pozostałym zakresie Anabelle może swobodnie zmieniać ceny co nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).
 2. W przypadku zaistnienia awarii lub ingerencji osób trzecich każdej ze Stron przysługuje prawo skorzystania z uprawnień wskazanych w kodeksie cywilnym a dotyczącym wad oświadczenia woli. .
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia sprzedaży towarów używanych, z tym zastrzeżeniem, ze tego typu asortyment będzie udostępniony w kategoria 'nowe życie / eleganckie używane ubranka' i wyraźnie oznaczony jako używany. Kolor towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego jakim posługuje się użytkownik.
 4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.beloved.com.pl do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 5. Sklep umożliwia złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub założenia konta zwanego dalej Kontem Użytkownika
 6. Towary i usługi oferowane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy, tylko zaproszenie do składania ofert.
 7. Przez złożenie zamówienia użytkownik składa Anabelle ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 8. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Anabelle niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Potwierdzenie takie stanowi przyjęcie oferty przez Anabelle.
 9. Użytkownik może - elektronicznie na stronie Sklepu, mailowo lub telefonicznie - anulować złożone przez siebie zamówienie w całości dopóty, dopóki zamówione produkty nie zostały skierowane do zapakowania i wysyłki.
 10. Treść umowy, jest przechowywana Anabelle i przesyłana użytkownikowi e-mailem w potwierdzeniu.
 11. Do ceny należy doliczyć koszty dostawy ujawnione na stronie: http://www.beloved.com.pl/content/5-.

Realizacja zamówień

 1. Sklep umożliwia złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub założenia konta zwanego dalej Kontem Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika, poza możliwością zamówienia towarów, umożliwia:
  1. zmianę danych osobowych
  2. wprowadzanie, edycję i usuwanie danych adresowych
  3. wyświetlanie przypisanych do Konta Użytkownika kuponów rabatowych
  4. wyświetlanie historię zamówień wraz ze szczegółami
  5. wyświetlanie korekty płatności
  6. wyświetlanie informacje stanie zwrotów.
 3. Warunkiem korzystania z Konta Użytkownika jest:
  1. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
  2. akceptacja Regulaminu,
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla świadczenia przez okres trwania Umowy.
 5. W ramach rejestracji Konta Użytkownika lub składania zamówienia jako Gość, Użytkownik podaje:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. date urodzenia (nieobowiązkowo)
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu
  6. dane adresowe
  7. oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
   1. nazwę Firmy
   2. NIP
 6. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  3. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Sklepu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 7. W momencie składania zamówienia, użytkownik wprowadza przysługujące mu kody kuponów rabatowych, dokonuje wyboru Operatora Pocztowego oraz formy płatności.
 8. Zamówienia od klientów są przyjmowane 24 godziny na dobę.
 9. Sklep przyjmuje do realizacji zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zakup".
 10. Informacja o etapie realizacji zamówienia jest dostępna stronach Sklepu, zmiany stanu zamówienia będą wprowadzane do Bazy Danych bez zbędnej zwłoki.
 11. O istotnych zmianach w procesie realizacji zamówienia Klient będzie informowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail powiązany z Kontem Klienta.
 12. W przypadku stwierdzenia braku zamówionego towaru skutkującego niemożnością realizacji zamówienia w terminie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Klient może wówczas dokonać zmian w zamówieniu, podjąć decyzję o oczekiwaniu na skompletowanie zamówienia lub zrezygnować z zamówienia. W razie rezygnacji z zamówienia i o ile jeżeli zapłata za towar została dokonana, Sklep dokona Zwrotu Należności po zaksięgowaniu wpłaty należności za towar.
 13. Czas realizacji zamówienia to dwa dni robocze, licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 14. Za zamówiony towar Klient może zapłacić:
  1. w formie przedwpłaty na podany w informacji o przyjęciu zamówienia nr rachunku
   PL 54 1140 2004 0000 3202 7511 1663
   W tytule przelewu należy numer zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji zamówienia z uwagi na brak wskazanych wyżej danych w tytułem przelewu
  2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 15. Niezwłocznie po otrzymaniu bankowego potwierdzenia otrzymania przedwpłaty na kwotę pokrywającą w całości należność za towar i wysyłkę, lub wyboru przez Klienta jako płatności - pobrania, zamówione produkty zostaną przekazane do Operatora Pocztowego w celu wysyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego.
 16. W przypadku wyboru formy płatności Pobranie, zamówione produkty zostaną przekazane do Operatora Pocztowego w celu wysyłki na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego po przygotowaniu przesyłki.
 17. Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w dostarczeniu przesyłki lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.
 19. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Operatora Pocztowego wedle wyboru Klienta dokonanego w momencie składania zamówienia.
 20. Koszty wysyłki ponosi Klient.
 21. Czas wysyłki to okres, który upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu ekspedycji paczki ze Sklepu (uwzględniane są tylko dni robocze) - jest tak w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przelewem czas wysyłki obejmuje czas, który upływa od chwili uznania rachunku bankowego Sklepu należnością określoną w liście elektronicznym do momentu ekspedycji paczki ze Sklepu (uwzględniane są tylko dni robocze).
 22. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 23. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.

Zwroty Towarów

 1. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.
 2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: Anabelle Anna Nowak-Sołtysiak z siedzibą przy ul. Stanisława Stojałowskiego 17/57, 30-611 Kraków. Druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przesyłany wraz z towarem. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Klient zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
 3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz Anabelle podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty przesłania produktu do Klienta są zwracane przez Anabelle; koszty przesłania (zwrotu) produktu przez Klienta z powrotem do Anabelle ponosi natomiast użytkownik. Przesłanie produktu przez Klienta z powrotem do Anabelle za pobraniem nie będzie akceptowane.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w wypadkach opisanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Jeżeli Klient nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami oraz zapisami poniżej.
 2. W przeciwnym razie do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Anabelle ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniu trzecim, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Anabelle nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, to ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna. Klient traci wymienione w niniejszym ustępie uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu (towaru) z umową nie zawiadomi o tym Anabelle. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy opisać wadę produktu względnie jego niezgodność z umową. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją; nie dotyczy to wypadków, w których jest to zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Przesłanie produktu przez Klienta z powrotem do Anabelle za pobraniem nie będzie akceptowane, co pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnego roszczenia użytkownika o zwrot kosztów. Jeżeli zapłacił przelewem, to zapłata nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

  1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach zamówień oraz procedur reklamacji jest Anabelle.
  2. Anabelle, w celu realizacji zamówienia, przetwarza dane Klienta takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, a także w celu dostarczenia towarów udostępnia dane osobowe Klienta wybranym przez Klienta Operatorom Pocztowym.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, rozliczenia i obsługi posprzedażnej zamówienia, w tym reklamacji i realizacji przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy .
  4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji, rozliczenia i obsługi posprzedażnej zamówienia.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do przetwarzania danych i zagadnień prywatności zastosowanie ma obowiązująca na beloved.com.pl polityka prywatności.
  6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Anabelle Anna Nowak-Sołtysiak ul. Stanisława Stojałowskiego 17/57, 30-611 Kraków.
  7. Klient w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na:
   1. na otrzymywanie informacji handlowej od Anabelle Anna Nowak-Sołtysiak ul. Stanisława Stojałowskiego 17/57, 30-611 Kraków na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
Nasi partnerzy:

Zapraszamy do:

Przerwa wakacyjna

Informujemy że z powodu przerwy wakacyjnej składanie zamówień jest niemożliwe.

Przepraszamy za utrudnienia.

Informujemy, że na swoich stronach, Anabelle Anna Nowak-Sołtysiak wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Przejdź do strony Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies.

close